Nieuwsupdate juni 2019

Strategisch beleidsplan 2019-2023

In de afgelopen periode zijn de MR, teamleden en klankbordgroepleden in een aantal bijeenkomsten bij elkaar geweest.  Dit gaf een mooie verbinding tussen ouders en school.

De kernwaarden en identiteit zijn vastgesteld en onze missie is opnieuw geformuleerd.

Hierbij zijn de kernwaarden van de Delteykschool:

 

Groei Verbinding Vertrouwen

Groei

Haal het beste uit jezelf

Naar de Delteyk ga je om te groeien.

Om jezelf en de wereld te ontdekken en de bagage mee te krijgen die je nodig hebt om een leuk,    sociaal en zelfstandig ‘groot mens’ te worden.

Ons team deelt tijd, deskundigheid en ervaring om elk kind het beste uit zichzelf te laten halen.

Ouders betrekken we op allerlei manieren bij de ontwikkeling van hun kind(eren).

 

Verbinding

Aandacht voor elkaar

Door samen te spelen, leren en werken voelen we dat we bij elkaar horen, hoe verschillend we ook zijn. Op ‘de Delteyk’ luisteren we naar elkaar, durven we vragen te stellen en staan we open voor de mening van anderen.

We gaan zorgzaam en respectvol met elkaar om en met onze omgeving. Ieder kind krijgt de aandacht die het nodig heeft. We voelen ons betrokken bij wat er gebeurt - op school, thuis, in ons dorp en in de wereld om ons heen.

 

Vertrouwen

Je kunt het zelf (leren)

Kinderen kunnen vaak veel meer dan zij denken! Wij laten onze leerlingen actief werken, samenwerken, meedenken en organiseren. Zij leren kritisch te zijn en zelf te kiezen. Nieuwe dingen proberen, niet bang zijn voor missers, en volhouden om je doel te bereiken.

Geef kinderen vertrouwen en verantwoordelijkheid, en zij groeien!

 

 

De missie van de Delteykschool

 

Delteykschool, ruimte om te zijn

De school is een veilige plek waar je alle ruimte krijgt om te zijn wie je bent. Waar je een mening mag hebben, fouten mag maken en je eigen keuzes maakt.

Ook is de Delteyk letterlijk een fijne ruimte om te zijn.

 

Bij de Delteyk is er ruimte voor iedereen: alle kleuren, alle vormen krijgen er hun plek. Je mag zijn wie je bent, we proberen geen vierkantje van je te maken als jij liever een driehoekje bent. En we kijken hoe jij het beste tot je recht komt in het geheel.

 

Daarbij is iedereen even belangrijk, wij staan in verbinding met elkaar

 

zodat wij ons ontwikkelen en groeien.

We staan open voor ontwikkelingen binnen en buiten de school, en passen onze methoden daar zo nodig op aan: we zijn flexibel en gedijen niet bij vastzittende denkbeelden en patronen.’

 

2019-2023

Het is onze ambitie om de volgende punten/onderdelen/ontwikkelingen op te pakken:

  1. Ontwikkel jezelf

Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen persoonlijke ontwikkeling. Zij zijn betrokken en leren in een rijke leeromgeving.

Kinderen leren zelfstandig te leren door te reflecteren op hun werk en werkhouding.

Zij stellen persoonlijke leerdoelen.

Kinderen voeren onderzoek uit op basis van (eigen gestelde) onderzoeksvragen, of ze leren oplossingen te ontwerpen voor geconstateerde problemen of behoeftes (aandacht voor onderzoekend en ontwerpend leren).

Inzet op talentontwikkeling bij de kinderen in de breedste zin: cognitief, sociaal, creatief zodat de kinderen optimaal kansen krijgen om zich te ontplooien.

  1. Organisatie onderwijs

De schoolstructuur wordt zo georganiseerd dat het onderwijs wordt verbeterd. Hierdoor is er meer maatwerk, betere uitleg en is het mogelijk om meer gerichte aandacht te geven.

Kinderen leren van en met elkaar.

De leerresultaten zijn verbeterd, de kinderen ontwikkelen zich conform hun capaciteiten/mogelijkheden.

De ouders worden regelmatig betrokken met betrekking tot de voortgang/ontwikkeling van de leerling.

  1. Leerlijnen

We gaan uit van leer- en ontwikkellijnen.

De leerlijn is leidend tijdens het gebruik en inzet van de methodes.

Te denken valt aan een verandering in de chronologie waaruit de methode is opgebouwd.

(De methodes zijn bronnenboeken en niet meer leidend).

  1. Eigenaarschap team

Meer samenwerking binnen het team, door het samen voorbereiden van projecten, samen evalueren. Hierdoor ontstaat er meer verbinding om zo meer gebruik te maken van elkaars talent.

  1. ICT

De ICT toepassingen maken integraal onderdeel uit van ons onderwijs, als middel om de leeropbrengsten en ontwikkeling van onze leerlingen te verhogen en ons onderwijs effectiever en efficiënter te organiseren.

Chromebooks en tablets worden naast de reguliere pc’s, ingezet, voor creatieve en educatieve programma’s en om leerlingen én leerkrachten snel van informatie en feedback te voorzien.

Computervaardigheden worden breed aangeleerd en ingezet zowel op gebied  van het gebruik van  tekstverwerking,  spreadsheets, bouwen website  als  het leren programmeren.

De ICT coördinator  begeleidt  leerkrachten bij het ontwikkelen van vaardigheden  om ICT beter  in  te  zetten in hun lesprogramma’s.

 

Onze ambities/strategische keuzes worden verder uitgewerkt in ons nieuw schoolondernemingsplan 2019-2023.

dinsdag 18 juni 2019

Built and powered by Onlinebase