banner met spelende kinderen en zijkant delteykschool

 

Medezeggenschapsraad

De Delteykschool heeft een medezeggenschapsraad (MR) die de ontwikkelingen op de school volgt. De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten.Bij belangrijke beslissingen wordt advies of instemming gevraagd aan de MR.De medezeggenschapsraad probeert al bij de voorbereiding hiervan mee te denken en geeft vervolgens -soms ook ongevraagd - advies.Het gaat dan om zaken die direct te maken hebben met het onderwijs, bijvoorbeeld de klassenindeling of het vaststellen van een schoolreglement.Ook kunnen zaken aan de orde komen die gaan over school als geheel, of binnen de MFA Het Kwartier.

Voor de stichting Fectio is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad actief.Deze GMR volgt op vergelijkbare wijze de ontwikkelingen op stichtingsniveau.

Vanuit onze school is Jack van Galen (ouder) onze vertegenwoordiging.

Ouders die zaken willen inbrengen of bespreken kunnen contact opnemen met de MR-leden:

  • Jesse Smale namens het team
  • Justin Vos namens het team
  • Martje van Riel namens de ouders
  • Stéphanie Pirlot namens de ouders

 

Notulen MR vergaderingen schooljaar 2022-2023

Verslag OV/MR

Notulen MR 16-05-2023

Notulen MR 20-06-2023

Notulen MR vergaderingen schooljaar 2023-2024

Notulen MR 29-08-2023

Oudervereniging (OV)

De oudervereniging is een zelfstandige vereniging met als doelstelling het behartigen van belangen van kinderen en ouders binnen de schoolorganisatie. De OV bestaat uit een groep enthousiaste betrokken ouders, die bereid is op vrijwillige basis tijd en energie in de activiteiten op school te steken. De OV en de Activiteitencommissie ondersteunen bij de activiteiten die tijdens het schooljaar plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijks terugkerende hoogtepunten als Sinterklaas, de kerstmaaltijd, Pasen, de avondvierdaagse, afsluiting van groep 8, de sportdagen en het schoolreisje. Maar ook de organisatie rondom de fotograaf, halversiering en de luizencontrole behoort tot de taken. De OV fungeert daarnaast alsspreekbuis voor ouders. De leden staan voor u klaar en zijn altijd bereid u alle informatie te geven of zaken voor u aan te kaarten bij de directie. De voorzitter van de OV is Eva van Ravensberg (oudervereniging@delteyk.nl)

Activiteitencommissie (AC)

De activiteitencommissie organiseert -  soms samen met het team - diverse activiteiten en geeft hieraan ook concrete invulling. Zoals bijvoorbeeld het kerstfeest, Sinterklaas en het openingsfeest. Het betreft activiteiten met de kinderen of met ouders en kinderen.